Chủ nhật, 01/02/2015, 02:13 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Tiêu điểm
 
Việt Nam đóng góp tích cực, thể hiện tinh thần xây dựng và trách nhiệm trong 6 tháng đầu tiên là Uỷ viên không thường trực HĐBA
01-07-2008, 09:08 pm

 
Phạm Gia Khiêm,
                    á»¦y viên Bộ Chính triÌ£, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NgoaÌ£i giao
 
Tại Khóa họp lần thứ 62 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 10/2007, Việt Nam đã trúng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA/LHQ) nhiệm kỳ 2008-2009 với số phiếu rất cao ngay tại vòng đầu. Kết quả này thể hiện vị thế ngày càng được coi trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, sự tín nhiệm và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với đóng góp của Việt Nam vào công việc của cơ quan quan trọng hàng đầu của LHQ. Đây cũng là thành công quan trọng trong tiến trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của nước ta, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước. Ở cương vị là Ủy viên không thường trực HĐBA, Việt Nam có cơ hội đóng góp tích cực hơn vào công cuộc gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới, tăng cường quan hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế, qua đó đảm bảo môi trường an ninh của chính mình, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.
 

Ủy viên Bộ Chính triÌ£, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NgoaÌ£i giao          PhaÌ£m Gia Khiêm

Trở thaÌ€nh thaÌ€nh viên của HĐBA laÌ€ một vinh dÆ°Ì£ lớn lao, đồng thÆ¡Ì€i cũng đặt ra nhiều thách thức đối vá»›i chúng ta. HĐBA laÌ€ cÆ¡ quan Ä‘Æ°Æ¡Ì£c LHQ trao trách nhiệm haÌ€ng đầu trong việc duy triÌ€ hoÌ€a biÌ€nh vaÌ€ an ninh quốc tế. Trong quá triÌ€nh tham gia, ta phải trÆ°Ì£c tiếp vaÌ€ thÆ°Æ¡Ì€ng rất khẩn trÆ°Æ¡ng cuÌ€ng các nước xử lý nhiều vấn đề hoÌ€a biÌ€nh, an ninh quốc tế phức taÌ£p, liên quan đến lÆ¡Ì£i ích của nhiều nước,  nhiều giai tầng xã há»™i của má»—i nÆ°á»›c liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2008, mặc duÌ€ hoÌ€a biÌ€nh, hÆ¡Ì£p tác, phát triển tiếp tuÌ£c laÌ€ xu hướng chủ Ä‘aÌ£o trên thế giới, song xung đột cuÌ£c bộ vẫn tiếp diễn, đặc biệt laÌ€ taÌ£i Trung Đông, châu Phi. Trong khi nhiều cuộc khủng hoảng kéo daÌ€i nhiều năm chÆ°a có giải pháp, căng thẳng mới laÌ£i tiếp tuÌ£c nảy sinh.  Ở  nhiều nÆ¡i, quá triÌ€nh tái thiết sau xung đột gặp khó khăn. Nguyên do của tiÌ€nh traÌ£ng bất ổn Ä‘ó rất Ä‘a daÌ£ng, tÆ°Ì€ tranh chấp lãnh thổ, taÌ€i nguyên, đến ly khai, xung đột tôn giáo, sắc tộc. CaÌ£nh tranh về lÆ¡Ì£i ích, ảnh hưởng giữa các nước caÌ€ng laÌ€m cho tiÌ€nh hiÌ€nh một số nÆ¡i thêm phức tạp. NgoaÌ€i các vấn đề nan giải đã kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập ká»· chÆ°a có giải pháp, HĐBA Ä‘ã phải đàm thảo,  xử lý một loaÌ£t vấn đề mới nảy sinh có độ nhaÌ£y cảm cao do có sÆ°Ì£ bất đồng, mâu thuẫn lÆ¡Ì£i ích giữa nhiều nước, nhiều nhóm nước nhÆ° vấn đề Mi-an-ma, vấn đề Cô-sô-vô Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng tuyên bố độc lập,  vấn đề haÌ£t nhân của I-ran, vấn đề chống cÆ°á»›p biển tại vùng biển Xô-ma-li vaÌ€ gần đây laÌ€ vấn đề Dim-ba-bu-ê. Chúng ta Ä‘ã bắt kiÌ£p nhanh vá»›i tính chất phức tạp, cường Ä‘á»™ làm việc cao và khẩn trÆ°Æ¡ng, tham gia tích cÆ°Ì£c moÌ£i hoaÌ£t động của HĐBA. Bên caÌ£nh Ä‘ó,  Việt Nam Ä‘ã Ä‘ảm nhiệm tốt troÌ£ng trách laÌ€ Chủ tiÌ£ch Ủy ban 1132 về Xi-ê-ra Lê-ôn, Phó Chủ tiÌ£ch các Ủy ban 1533 về Cá»™ng hòa Dân chủ  Công-gô, Ủy ban 1636 về Li-băng vaÌ€ Ủy ban Chống Khủng bố.

Trong quá triÌ€nh tham gia công việc của  HĐBA,  Việt Nam đã tích cá»±c Ä‘óng góp vaÌ€o việc đề cao các nguyên tắc cÆ¡ bản nhất  của Hiến chÆ°Æ¡ng Liên hÆ¡Ì£p quốc vaÌ€ luật pháp quốc tế, đặc biệt nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.  

Trong vấn đề Mi-an-ma,  ta ủng hộ sÆ°Ì£ hÆ¡Ì£p tác của cộng đồng quốc tế, trong Ä‘ó có Liên HÆ¡Ì£p Quốc và ASEAN,  với Chính phủ Mi-an-ma để thúc đẩy đối thoaÌ£i vaÌ€ hoÌ€a giải dân tộc, đồng thÆ¡Ì€i kiên triÌ€ quan Ä‘iểm vận mệnh của Mi-an-ma phải do Chính phủ vaÌ€ nhân dân Mi-an-ma tÆ°Ì£ quyết Ä‘iÌ£nh, Liên HÆ¡Ì£p Quốc cũng nhÆ° cộng đồng quốc tế cần hỗ trÆ¡Ì£ giải quyết thông qua vai troÌ€ trung gian, hoÌ€a giải nhÆ°ng không thể laÌ€m thay. TÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° trong vấn đề Mi-an-ma, trong khi chia sẻ quan ngại của cá»™ng đồng quốc tế về tình hình nhân đạo khó khăn ảnh hưởng tiêu cá»±c đời sống nhân dân tại Đa-phua (Xu-đăng),  tại Zim-ba-bu-ê gần đây,  kể cả tình hình khó khăn bắt nguồn từ sá»± bất ổn về chính trị của các nÆ°á»›c này, ủng há»™ các ná»— lá»±c của cá»™ng đồng quốc tế, nhất là các hoạt Ä‘á»™ng trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vá»±c đóng góp giải quyết  tình hình, ta đề cao và cÆ°Æ¡ng quyết bảo vệ nguyên tắc không can thiệp công việc ná»™i bá»™ các quốc gia có chủ quyền, không chính trị hóa vấn đề. Về vấn đề Cô-xô-vô, ta  phản đối hành Ä‘á»™ng  Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng tuyên bố độc lập, coi đó laÌ€ một tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ quốc tế, yêu cầu HĐBA haÌ€nh động phuÌ€ hÆ¡Ì£p với tinh thần NghiÌ£ quyết 1244 Ä‘Æ°Æ¡Ì£c HĐBA thông qua tháng 6/1999, theo Ä‘ó quy chế mới cho tỉnh Cô-xô-vô thuộc Xéc-bia phải Ä‘Æ°Æ¡Ì£c quyết Ä‘iÌ£nh thông qua thÆ°Æ¡ng lÆ°Æ¡Ì£ng vaÌ€ Ä‘Æ°Æ¡Ì£c sÆ°Ì£ nhất trí của tất cả các bên liên quan. Trong khi chÆ°a có một giải pháp thÆ°Æ¡ng lượng,  ta yêu cầu các bên phải  tôn trọng chủ quyền vaÌ€ toaÌ€n veÌ£n lãnh thổ của Xéc-bi-a. Đây cũng laÌ€ lập trÆ°Æ¡Ì€ng Ä‘Æ°Æ¡Ì£c nhiều nước ủng hộ. Liên quan chÆ°Æ¡ng triÌ€nh haÌ£t nhân của I-ran, ta kiên trì lập trường nguyên tắc tôn trọng quyền của các quốc gia được phép phát triển, sản xuất và sử duÌ£ng năng lÆ°Æ¡Ì£ng haÌ£t nhân viÌ€ muÌ£c Ä‘ích hoÌ€a biÌ€nh, đồng thời chống phổ biến vÅ© khí hạt nhân, ủng há»™ giải quyết vấn đề thông qua hÆ¡Ì£p tác,  đối thoaÌ£i, chống việc áp dụng các biện pháp trừng phạt  không chính đáng cản trở các  hoạt Ä‘á»™ng kinh  tế, giao thÆ°Æ¡ng  bình thường của I-ran vá»›i các quốc gia liên quan. Trong quá  trình thÆ°Æ¡ng lượng các biện pháp chống nạn cướp biển vaÌ€ cướp có vũ trang ngoaÌ€i khÆ¡i Xô-ma-li, má»™t mặt ná»— lá»±c cùng các nÆ°á»›c tìm ra  các biện pháp hữu hiệu chống lại nạn cÆ°á»›p biển Ä‘ang hoành hành tại đây, trong đó các thủy thủ Việt Nam đã từng là nạn nhân, ta phối hợp hiệu quả vá»›i các nÆ°á»›c cùng quan Ä‘iểm cÆ°Æ¡ng quyết đấu tranh đảm bảo các hoạt Ä‘á»™ng này phải được sá»± đồng ý của Chính phủ Xô-ma-li và phải phù hợp vá»›i  các quy Ä‘iÌ£nh của  luật biển vaÌ€ luật haÌ€ng hải quốc tế.

Đồng thời, ta luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, khách quan, quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của tất cả các bên.

Quan Ä‘iểm giải quyết các cuá»™c xung Ä‘á»™t, tranh chấp của ta Ä‘Æ°a ra tại HĐBA luôn được xây dá»±ng trên cÆ¡ sở của chủ trÆ°Æ¡ng nhất quán và đậm tính nhân văn ủng há»™ các giải pháp thÆ°Æ¡ng lượng, tránh bạo lá»±c, đối đầu, tránh thÆ°Æ¡ng vong, thiệt hại cho dân thường.  Trong  vấn đề Trung Đông, ta thể hiện lập trường  khách quan . Trong khi tiếp tục đấu tranh ủng há»™ các quyền dân tá»™c cÆ¡ bản của nhân dân Pa-le-xtin, trong Ä‘ó có quyền thaÌ€nh lập NhaÌ€ nước Pa-le-xtin Ä‘á»™c lập trên quê hÆ°Æ¡ng của miÌ€nh,  ta phản đối và lên án tất cả các hành Ä‘á»™ng bạo lá»±c nhằm vào dân thường, kể cả dân thường Pa-le-xtin, Li-băng và It-xra-en. 

Việt Nam đặc biệt coi troÌ£ng việc trao đổi, tham vấn với các nước trong vaÌ€ ngoaÌ€i HĐBA, xác lập  và tăng cường mối  quan hệ tin cậy, hiểu biết lẫn nhau  với  các  nước.

Qua trao đổi vaÌ€ thống nhất lập trÆ°Æ¡Ì€ng, ta đã cùng In-đô-nê-xia phát huy vai troÌ€ của hai  nước  thaÌ€nh viên ASEAN taÌ£i HĐBA trong việc tiÌ€m kiếm giải pháp phuÌ€ hÆ¡Ì£p cho vấn đề Mi-an-ma và các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế lá»›n,  góp phần tăng cường Ä‘oàn kết và ảnh hưởng  của ASEAN vá»›i  tÆ° cách là má»™t tổ chức khu vá»±c có uy tín trong nền chính trị thế giá»›i. Ta coi trọng vai trò, thường xuyên tham vấn, trao đổi vá»›i các nÆ°á»›c lá»›n, qua đó tăng cường hiểu biết,  xây dá»±ng được các mối quan hệ làm việc tin cậy, thẳng thắn, cách tiếp cận, xá»­ lý bất đồng trên tinh thần quan tâm, chiếu cố lợi ích chính đáng của nhau, góp phần tăng cường quan hệ song phÆ°Æ¡ng. Đồng thời, tăng cÆ°Æ¡Ì€ng chia sẻ  thông tin với các nước Ä‘ang phát triển vaÌ€ Không liên kết trên nhiều vấn đề, đóng góp vào các ná»— lá»±c chung hÆ°á»›ng tá»›i mục tiêu làm cho hoạt Ä‘á»™ng của HĐBA minh bạch và dân chủ hÆ¡n. Việt Nam Ä‘ã Ä‘ảm nhiệm tốt vai troÌ€ Điều phối viên Nhóm Không liên kết tại HĐBA trong tháng 3/2008,  được các nÆ°á»›c Không liên kết đánh giá cao. 

Thái độ hÆ¡Ì£p tác, tinh thần trách nhiệm vaÌ€ những Ä‘óng góp thÆ°Ì£c chất của Việt Nam đối vá»›i  công việc của HĐBA Ä‘ã góp phần nâng cao viÌ£ thế của ta trên trÆ°Æ¡Ì€ng quốc tế. 

Sau 6 tháng trải nghiệm đầy thách thức, chúng ta Ä‘ã thể hiện tốt vai troÌ€ Ủy viên không thÆ°Æ¡Ì€ng trÆ°Ì£c HĐBA, vững vaÌ€ng trên cÆ°Æ¡ng viÌ£ mới, Ä‘óng góp tích cÆ°Ì£c vaÌ€o việc giải quyết nhiều vấn đề hệ troÌ£ng đối với thế giới vaÌ€ khu vÆ°Ì£c, bảo vệ lÆ¡Ì£i ích của ta vaÌ€ những nguyên tắc cÆ¡ bản trong quan hệ quốc tế, nâng cao hÆ¡n nữa viÌ£ thế của má»™t  nước Việt Nam yêu chuộng hoÌ€a biÌ€nh, luôn nỗ lÆ°Ì£c viÌ€ những muÌ£c tiêu cao cả chung của cộng đồng quốc tế,  củng cố sá»± tin cậy  của các nứớc  vaÌ€ niềm tin của chính chúng ta vaÌ€o khả năng ngoại giao Ä‘a phÆ°Æ¡ng Việt Nam  tham gia thÆ°Ì£c chất vaÌ€o việc xá»­ lý những  vấn đề quốc tế quan trọng nhất.  Kết quả naÌ€y xuất phát tÆ°Ì€ Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng lối đối ngoaÌ£i mở cửa vaÌ€ hội nhập của Đảng vaÌ€ NhaÌ€ nước, phuÌ€ hÆ¡Ì£p với xu thế chung của thÆ¡Ì€i Ä‘aÌ£i. Đó cũng laÌ€ thaÌ€nh quả của quá triÌ€nh chuẩn biÌ£ kỹ lưỡng hÆ¡n 10 năm, của sÆ°Ì£ tin tưởng vaÌ€ ủng hộ tÆ°Ì€ moÌ£i tầng lớp cán bộ, nhân dân, sÆ°Ì£ chỉ Ä‘aÌ£o sáng suốt vaÌ€ kiÌ£p thÆ¡Ì€i của các cấp Lãnh Ä‘aÌ£o, sÆ°Ì£ phối hÆ¡Ì£p chặt chẽ giữa các bộ ngaÌ€nh liên quan, cũng nhÆ° những nỗ lÆ°Ì£c của đội ngũ cán bộ trÆ°Ì£c tiếp tham gia vaÌ€o công việc mới mẻ naÌ€y. Từ ngày 01/7/2008, chúng ta bắt đầu  đảm nhiệm chức vị Chủ tịch  luân phiên (má»™t tháng) của cÆ¡ quan quyền lá»±c nhất của Liên Hợp Quốc trong lÄ©nh vá»±c gìn giữ hòa  bình và an ninh quốc tế. Vá»›i tính chất phức tạp, khối lượng công việc lá»›n và luôn ở cường Ä‘á»™ cao, 18 tháng còn lại vá»›i chúng ta trong cÆ°Æ¡ng vị là thành viên HĐBA sẽ tiếp tục là chặng Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng với nhiều thách thức. Trên nền tảng của chính sách đối ngoại rá»™ng mở, tinh thần trách nhiệm cao, thái Ä‘á»™ khách quan, xây dá»±ng, vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™ qua những thá»­ thách ban đầu đã thể hiện bản lÄ©nh chuyên môn và chính trị vững vàng, và đặc biệt là vá»›i sá»± chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nÆ°á»›c, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ  Ä‘ảm nhiệm tốt cÆ°Æ¡ng viÌ£ Ủy viên không thÆ°Æ¡Ì€ng trÆ°Ì£c HĐBA/LHQ nhiệm kyÌ€ 2008-2009, xứng Ä‘áng với niềm tin của nhân dân ta và sá»± tin cậy của cộng đồng quốc tế./.Bản in

Other News:
 » Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm chức chủ tịch Há»™i đồng Bảo an | 30-06-2008 |
 » Thứ trưởng ThÆ°Æ¡Ì€ng trÆ°Ì£c PhaÌ£m BiÌ€nh Minh: Việt Nam ủng hộ tăng cÆ°Æ¡Ì€ng hÆ¡n nữa hÆ¡Ì£p tác giữa LHQ vaÌ€ các tổ chức khu vÆ°Ì£c, trong Ä‘ó có ASEAN, trong việc giÌ€n giữ hoÌ€a biÌ€nh, an ninh quốc tê | 17-04-2008 |
 » HoaÌ£t động của Việt Nam taÌ£i HĐBA/LHQ trong 03 tháng đầu năm 2008 | 04-04-2008 |
 » Việt Nam phê chuẩn hiến chÆ°Æ¡ng ASEAN- bÆ°á»›c tiến má»›i trong quá trình Việt Nam tham gia ASEAN | 02-04-2008 |
 » Thứ trưởng Thường trá»±c Phạm Bình Minh: Trở thành thành viên không thường trá»±c HĐBA LHQ, cÆ¡ há»™i nâng cao vị thế Việt Nam | 24-01-2008 |
 » Phó Thủ tÆ°á»›ng Phạm Gia Khiêm: Việt Nam là Ä‘iểm sáng của khu vá»±c vá»›i sá»± phát triển năng Ä‘á»™ng, ổn định | 16-01-2008 |
 » Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Há»™i nghị phụ nữ toàn cầu | 11-01-2008 |
 » Đại há»™i đồng LHQ thông qua ngân sách 4,17 tá»· USD | 23-12-2007 |
 » Phó Thủ tÆ°á»›ng Phạm Gia Khiêm tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Cá»™ng hòa Hồi giáo I-ran | 23-12-2007 |
 » LHQ cam kết giúp Đông Timo cải tổ lá»±c lượng an ninh | 15-12-2007 |


 
5