Thứ tư, 28/01/2015, 01:35 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Tiêu điểm
 
Chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
31-07-2008, 10:07 pm

1. Nhân dịp kết thúc má»™t tháng Việt Nam đảm nhiệm cÆ°Æ¡ng vị Chủ tịch Há»™i đồng Bảo an Liên HÆ¡Ì£pQuốc, ĐaÌ£i sứ  đánh giá nhÆ° thế nào về công việc của Hội đồng vaÌ€ sÆ°Ì£ tham gia của Việt Nam trong tháng này?

 

Công việc tháng 7 năm nay của Hội đồng Bảo An  (HĐBA) rất nặng, nặng hÆ¡n bất cứ tháng naÌ€o tÆ°Ì€ đầu năm kể tÆ°Ì€ khi chúng ta tham gia HĐBA, nếu nói cả về khối lÆ°Æ¡Ì£ng lẫn mức độ phức taÌ£p.

 

Trong tháng 7/2008, HĐBA đã thảo luận và thương lượng về một loạt vấn đề định kỳ, thường xuyên liên quan hoạt động của các phái bộ của LHQ tại Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Trung Phi và Sát, Tây Phi, Xu-đăng bao gồm cả Đa-phua, Ê-rê-tri-a và Ê-ti-ô-pi-a, Gru-di-a, Kô-sô-vô, Af-gha-nít-xtan và Nê-pal. Trong tháng 7 Chủ tịch HĐBA phải hoàn thành báo cáo về công việc của Hội đồng một năm qua kể từ 01/8/2007 để đệ trình ĐHĐ/LHQ xem xét tại khóa họp thường niên sắp tới của ĐHĐ. Ngoài ra trong tháng 7 năm nay, theo yêu cầu của một số nước thành viên, HĐBA đã phải xử lý một số vấn đề đột xuất như tình hình bất ổn định, gia tăng bạo lực tại Dim-ba-bu-ê, tình hình Mi-an-ma. Tôi nói theo yêu cầu của một số nước thành viên vì không phải tất cả mọi thành viên đều cho rằng HĐBA có thẩm quyền hoặc trách nhiệm xem xét các vấn đề Dim-ba-bu-ê, Mi-an-ma. Chúng ta cùng nhiều thành viên HĐBA chia sẻ quan điểm cho rằng tình hình Dim-ba-bu-ê, tình hình Mi-an-ma có một số yếu tố gây quan ngại nhưng không phải là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, do vậy không thuộc thẩm quyền xử lý của HĐBA. Cũng trong tháng 7 năm nay, theo ý kiến của chúng ta, HĐBA tổ chức 02 cuộc thảo luận mở quan trọng về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang và vấn đề Trung Đông.

 

Theo thống kê chÆ°a đầy Ä‘ủ, trong tháng 7 năm nay HĐBA hoÌ£p 40 cuộc cấp ĐaÌ£i sứ, kể cả hoÌ£p chính thức vaÌ€ tham vấn kín, thông qua 6 NghiÌ£ quyết, trong Ä‘ó có các nghiÌ£ quyết gia haÌ£n sứ mệnh của các phái bộ của LHQ taÌ£i BÆ¡Ì€ Biển NgaÌ€, Đa-phÆ¡, Nê-pan, chấm dứt sứ mệnh của phái bộ LHQ taÌ£i Ê-rê-tri-a vaÌ€ Ê-ti-ô-pi-a vaÌ€ của Ủy ban trÆ°Ì€ng phaÌ£t về Ru-an-Ä‘a, gia haÌ£n thẩm quyền của các thẩm phán ToÌ€a án hiÌ€nh sÆ°Ì£ quốc tế về Ru-an-Ä‘a. HĐBA cũng thông qua 3 Tuyên bố Chủ tiÌ£ch về vấn đề trẻ em vaÌ€ xung đột vũ trang, về cuộc tấn công nhằm vaÌ€o Phái bộ hỗn hÆ¡Ì£p của LHQ vaÌ€ Liên minh Châu Phi taÌ£i Đa-phua (UNAMID) vaÌ€ về tiÌ€nh hiÌ€nh Af-gha-nít-xtan; thông qua  5 Tuyên bố Báo chí lên án các cuộc tấn công khủng bố nhằm vaÌ€o các cÆ¡ quan ngoaÌ£i giao, dân thÆ°Æ¡Ì€ng, binh sĩ giÌ€n giữ hoÌ€a biÌ€nh vaÌ€ nhân viên LHQ cũng nhÆ° nhân viên cứu trÆ¡Ì£ nhân Ä‘aÌ£o.

 

Trên cả 2 cÆ°Æ¡ng viÌ£ laÌ€ ĐaÌ£i diện quốc gia vaÌ€ laÌ€ Chủ tiÌ£ch HĐBA tháng 7/2008, chúng ta Ä‘ã  nỗ lÆ°Ì£c  hoaÌ€n thaÌ€nh tốt nhiệm vuÌ£ của miÌ€nh.

 

Thứ nhất, trên cương vị Đại diện quốc gia, trong việc tham gia xử lý các vấn đề nêu trên, chúng ta tiếp tục thể hiện, bảo vệ quan điểm, lập trường nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta về việc giải quyết các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế. Trong các vấn đề Dim-ba-bu-ê, Kô-sô-vô, Mi-an-ma, chúng ta tiếp tục thể hiện và bảo vệ quan điểm được sự ủng hộ, đồng tình rộng rãi tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ của các quốc gia, đề cao vai trò của các tổ chức khu vực, đề cao vai trò trung gian, hòa giải thay cho việc gây sức ép, sử dụng vũ lực. Chúng ta tiếp tục chủ trương hạn chế tối đa việc áp dụng các biện pháp trừng phạt vì cho rằng các biện pháp trừng phạt khi được áp dụng không chính đáng và không cần thiết sẽ không góp phần cho việc tìm kiếm giải pháp mà chỉ gây khó khăn cho cuộc sống của nhân dân các nước, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, phụ nữ và trẻ em.

 

Trong quan hệ với các nước thành viên khác của HĐBA, chúng ta tiếp tục chủ trương thông qua trao đổi, tham vấn tăng cường hiểu biết lẫn nhau, gia tăng các điểm đồng, thu hẹp khác biệt, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. Bảo vệ lập trường, lợi ích quốc gia, tạo dựng được quan hệ tin cậy, thẳng thắn với các nước – đó là 2 điểm quan trọng nhất bảo đảm thành công của chúng ta với tư cách là một thành viên không thường trực có trách nhiệm của HĐBA/LHQ.

 

Thứ hai, trên cÆ°Æ¡ng viÌ£ laÌ€ Chủ tiÌ£ch HĐBA, chúng ta Ä‘ã hoaÌ€n thaÌ€nh trách nhiệm   Ä‘iều phối moÌ£i hoaÌ£t động của Hội đồng, tÆ°Ì€ khâu lên chÆ°Æ¡ng triÌ€nh laÌ€m việc, chuẩn biÌ£ kiÌ£ch bản cho tÆ°Ì€ng cuộc hoÌ£p, xử lý các tiÌ€nh huống phát sinh, chủ triÌ€ các cuộc tham vấn, kể cả tham vấn toaÌ€n thể vaÌ€ tham vấn heÌ£p với một số thaÌ€nh viên về một số vấn đề có độ nhaÌ£y cảm, Ä‘ảm bảo công việc của Hội đồng diễn ra Ä‘úng tiến độ, trên tinh thần xây dÆ°Ì£ng, tránh căng thẳng. Việc chúng ta sáng kiến tổ chức phiên thảo luận mở về chủ đề trẻ em vaÌ€ xung đột vũ trang, ra Ä‘Æ°Æ¡Ì£c Tuyên bố Chủ tiÌ£ch do chúng ta soaÌ£n thảo vaÌ€ chủ triÌ€ thÆ°Æ¡ng lÆ°Æ¡Ì£ng với nội dung toaÌ€n diện, thiết thÆ°Ì£c vaÌ€ sáng kiến tổ chức phiên thảo luận mở về vấn đề Trung Đông, laÌ€ phiên thảo luận mở đầu tiên sau gần một năm gián Ä‘oaÌ£n, việc lần đầu tiên chúng ta sáng kiến tổ chức cuộc hoÌ£p không chính thức của Chủ tiÌ£ch HĐBA với các nước thaÌ€nh viên LHQ để lấy ý kiến Ä‘óng góp về việc xây dÆ°Ì£ng báo cáo hằng năm của HĐBA Ä‘Æ°Æ¡Ì£c các nước Ä‘ánh giá cao. Cũng theo ý kiến của chúng ta, lần đầu tiên, có thể trong tháng 8 tới, HĐBA sẽ có thể tổ chức một phiên thảo luận mở baÌ€n về phÆ°Æ¡ng pháp laÌ€m việc nhằm nâng cao tính minh baÌ£ch, hiệu quả công việc của Hội đồng.

 

Trên cÆ°Æ¡ng viÌ£ Chủ tiÌ£ch, chúng ta quan tâm công tác truyền thông, thÆ°Æ¡Ì€ng xuyên tiếp xúc, thông tin cho báo chí quốc tế về công việc của HĐBA với 2 buổi hoÌ£p báo chính thức vaÌ€ gần 20 cuộc tiếp xúc với báo chí quốc  tế thông báo cho dÆ° luận tiÌ€nh hiÌ€nh cập nhật về hoaÌ£t động của HĐBA. Chúng ta đồng thÆ¡Ì€i quan tâm công tác trao đổi, thông tin với các nước, các tổ chức trong vaÌ€ ngoaÌ€i LHQ, đặc biệt các tổ chức khu vÆ°Ì£c. Điều naÌ€y Ä‘Æ°Æ¡Ì£c các nước, các tổ chức Ä‘ánh giá cao, coi Ä‘ó laÌ€ thiết thÆ°Ì£c nhằm laÌ€m cho công việc của HĐBA sát với yêu cầu của tiÌ€nh hiÌ€nh thÆ°Ì£c Ä‘iÌ£a vaÌ€ do vậy Ä‘ảm bảo hiệu quả thiết thÆ°Ì£c.

 

Tôi muốn nhấn maÌ£nh mối quan hệ hữu cÆ¡ giữa việc thÆ°Ì£c hiện tốt chức năng ĐaÌ£i diện quốc gia vaÌ€ cÆ°Æ¡ng viÌ£ Chủ tiÌ£ch. Ý nghĩa của việc hoaÌ€n thaÌ€nh “nghĩa vuÌ£ quốc tế” chỉ Ä‘Æ°Æ¡Ì£c bảo Ä‘ảm vaÌ€ nhiÌ€n nhận  khi  qua việc thÆ°Ì£c hiện “nghĩa vuÌ£ quốc tế” Ä‘ó chúng ta bảo vệ tốt hÆ¡n quan Ä‘iểm, lÆ¡Ì£i ích quốc gia. Mặt khác nếu bảo vệ quan Ä‘iểm, lÆ¡Ì£i ích quốc gia theo cách để mất Ä‘i tính khách quan, không tôn troÌ£ng Ä‘úng mức quan Ä‘iểm, cách đề cập có thể khác chúng ta nhÆ°ng laÌ€ chính Ä‘áng theo quy Ä‘iÌ£nh của thủ tuÌ£c, chúng ta sẽ không có Ä‘Æ°Æ¡Ì£c sÆ°Ì£ ủng hộ cần thiết của các nước thaÌ€nh viên khác để có thể hoaÌ€n thaÌ€nh tốt troÌ£ng trách của miÌ€nh.

 

2. Theo Đại sứ, đâu là nguyên nhân giúp Việt Namđạt được những thành công bước đầu như vậy?

 

Cũng nhÆ° trong việc Ä‘ảm nhiệm cÆ°Æ¡ng viÌ£ laÌ€ thaÌ€nh viên không thÆ°Æ¡Ì€ng trÆ°Ì£c HĐBA nửa năm đầu tiên chúng ta tham gia Hội đồng, việc chúng ta Ä‘ã hoaÌ€n thaÌ€nh tốt Ä‘Æ°Æ¡Ì£c trách nhiệm của miÌ€nh trong tháng qua trên cả hai cÆ°Æ¡ng viÌ£ trước hết laÌ€ nhÆ¡Ì€ Ä‘ã có quá triÌ€nh chuẩn biÌ£ tốt cả về nhân sÆ°Ì£, kiến thức vaÌ€ hoÌ£c hỏi kinh nghiệm. Ngay từ khi trúng cá»­ vào HĐBA tháng 10/2007, đồng thÆ¡Ì€i với việc chuẩn biÌ£ tham gia công việc của Hội đồng, chúng ta đã có lá»™ trình vaÌ€ sớm bắt tay vaÌ€o việc chuẩn biÌ£ cho công tác tháng 7/2008 khi Việt Nam giữ chức Chủ tịch luân phiên. CÆ¡ chế chỉ Ä‘aÌ£o của trong nước đối với cÆ¡ quan Ä‘aÌ£i diện cũng nhÆ° cÆ¡ chế thông tin, phối hÆ¡Ì£p giữa trong vaÌ€ ngoaÌ€i nước, giữa các cÆ¡ quan Ä‘aÌ£i diện ngoaÌ€i nước, nhất laÌ€ các cÆ¡ quan Ä‘aÌ£i diện taÌ£i các Ä‘iÌ£a baÌ€n có xung đột Ä‘óng vai troÌ€ hết sức quan troÌ£ng. Tôi muốn nhấn maÌ£nh sÆ°Ì£ quan tâm của Lãnh Ä‘aÌ£o Đảng vaÌ€ NhaÌ€ nước. Trong việc tham gia xử lý các vấn đề quan troÌ£ng, có độ nhaÌ£y cảm cao nhÆ° vấn đề haÌ£t nhân của I-ran, vấn đề Dim-ba-bu-e, vấn đề Mi-an-ma cũng nhÆ° vấn đề tranh chấp gữa Căm-pu-chia vaÌ€ Thái-lan vÆ°Ì€a qua, Phái Ä‘oaÌ€n nhận Ä‘Æ°Æ¡Ì£c sÆ°Ì£ chỉ Ä‘aÌ£o sát sao vaÌ€ kiÌ£p thÆ¡Ì€i của Lãnh Ä‘aÌ£o cấp cao. Việc  Phó Thủ tướng PhaÌ£m Gia Khiêm  trÆ°Ì£c tiếp Ä‘iều haÌ€nh cuộc thảo luận mở về chủ đề trẻ em vaÌ€ xung đột vũ trang Ä‘Æ°Æ¡Ì£c tổ chức theo sáng kiến của chúng ta với kết quả tích cÆ°Ì£c Ä‘Æ°Æ¡Ì£c các nước thaÌ€nh viên vaÌ€ dÆ° luận Ä‘ánh giá cao. NgoaÌ€i ra cũng phải kể đến hoaÌ£t động tích cÆ°Ì£c của  các cÆ¡ quan truyền thông trong nước vaÌ€ taÌ£i Ä‘iÌ£a baÌ€n giúp nhân dân trong nước vaÌ€ dÆ° luận quốc tế nắm bắt vaÌ€ ủng hộ công việc của chúng ta taÌ£i HĐBA.

 

Chúng ta còn ba phần tư quãng đường và một lần nữa đảm nhiệm cương vị Chủ tịch. Việc tích cực tham gia công việc của Hội đồng, tiếp tục trau dồi kiến thức và tích lũy, học hỏi kinh nghiệm, sự quan tâm và chỉ đạo sát sao cuả Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự phối hợp nhịp nhàng và hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan sẽ là những nhân tố bảo đảm thành công của chúng ta./.

 Bản in

Other News:
 » Việt Nam đóng góp tích cá»±c, thể hiện tinh thần xây dá»±ng và trách nhiệm trong 6 tháng đầu tiên là Uá»· viên không thường trá»±c HĐBA | 01-07-2008 |
 » Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm chức chủ tịch Há»™i đồng Bảo an | 30-06-2008 |
 » Thứ trưởng ThÆ°Æ¡Ì€ng trÆ°Ì£c PhaÌ£m BiÌ€nh Minh: Việt Nam ủng hộ tăng cÆ°Æ¡Ì€ng hÆ¡n nữa hÆ¡Ì£p tác giữa LHQ vaÌ€ các tổ chức khu vÆ°Ì£c, trong Ä‘ó có ASEAN, trong việc giÌ€n giữ hoÌ€a biÌ€nh, an ninh quốc tê | 17-04-2008 |
 » HoaÌ£t động của Việt Nam taÌ£i HĐBA/LHQ trong 03 tháng đầu năm 2008 | 04-04-2008 |
 » Việt Nam phê chuẩn hiến chÆ°Æ¡ng ASEAN- bÆ°á»›c tiến má»›i trong quá trình Việt Nam tham gia ASEAN | 02-04-2008 |
 » Thứ trưởng Thường trá»±c Phạm Bình Minh: Trở thành thành viên không thường trá»±c HĐBA LHQ, cÆ¡ há»™i nâng cao vị thế Việt Nam | 24-01-2008 |
 » Phó Thủ tÆ°á»›ng Phạm Gia Khiêm: Việt Nam là Ä‘iểm sáng của khu vá»±c vá»›i sá»± phát triển năng Ä‘á»™ng, ổn định | 16-01-2008 |
 » Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Há»™i nghị phụ nữ toàn cầu | 11-01-2008 |
 » Đại há»™i đồng LHQ thông qua ngân sách 4,17 tá»· USD | 23-12-2007 |
 » Phó Thủ tÆ°á»›ng Phạm Gia Khiêm tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Cá»™ng hòa Hồi giáo I-ran | 23-12-2007 |


 
5