Thứ sáu, 30/01/2015, 07:25 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Cải tổ LHQ
 
Một số nét về sáng kiến "Một liên hợp quốc" tại Việt Nam
14-11-2007, 12:09 am

1. Kế hoạch cải tổ Liên hợp quốc (LHQ) của Tổng thư ký LHQ (TTK) Kofi Annan đã đề ra chương trình tăng cường sự phối hợp trong toàn bộ hệ thống LHQ để hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực phù hợp với tôn chỉ, mục đích của LHQ, hỗ trợ các nước thành viên và nhân dân thế giới. Cho đến nay, đã có những tiến bộ đáng kể, có sự chuyển biến rõ rệt trong hệ thống LHQ, đặc biệt ở cấp quốc gia.

2. Việt Nam là một trong những nước dẫn đâu trên thế giới trong việc tuyên truyền, vận động và thực hiện chương trình nâng cao hiệu quả viện trợ mà điển hình là Cam kết Hà Nội (Hanoi Core Statement - HCS) về hiệu quả viện trợ, Kế hoạch hành động về hài hoà thủ tục viện trợ ở Việt Nam và các chính sách khác của chính phủ.
 
Tại Việt Nam, LHQ có mối quan hệ đặc biệt với Chính phủ dựa trên sụ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau và cam kết của cả hai bên về việc tuân thủ nguyên tắc phát huy tinh thần làm chủ của quôc gia đối với chính sách phát triển.
 
Các nhà tài trợ và các đối tác phát triển của LHQ tại Việt Nam ghi nhận và ủng há»™ nhu cầu cần thá»±c hiện các sáng kiến cải tổ LHQ má»™t cách mạnh mẽ ở Việt Nam. Đồng thời, các cÆ¡ quan LHQ thá»±c sá»± cam kết tuân thủ nguyên tắc về má»™t tổ chức LHQ thống nhất tại Việt Nam nhÆ° được thể hiện trong kế hoạch xây dá»±ng chÆ°Æ¡ng trình há»— trợ chung đầy quyết tâm của các cÆ¡ quan này.  Sá»± há»™i tụ của các yếu tố này tạo ra vị thế đặc biệt cho các cÆ¡ quan LHQ tại Việt Nam tăng cường gắn kết vá»›i nhau.

3. Trong năm 2005, các cơ quan của Chính phủ Việt Nam, các cơ quan LHQ tại Việt Nam và các đối tác phát triển khác đã tiến hành thảo luận về các phương án hướng tới thiết lập một LHQ thống nhất tại Việt Nam. Ba tổ chức LHQ có chương trình hợp tác lớn tại Việt Nam gồm UNDP, UNICEF và ÙNPA đều nhận thấy rằng việc thiết lập một bộ máy quản lý và một chương trình thống nhất là hoàn toàn khả thi và thống nhất triển khai thực hiện ý tưởng cải cách này.

4. Trong tháng 2/2006, các cÆ¡ quan LHQ tại VN đã xây dá»±ng đề xuất chiến lược hợp nhất và chia sẻ "lá»™ trình hợp nhất" vá»›i các cÆ¡ quan của Chính phủ và các đối tác phát triển.  Đề xuất này đã nhận được sá»± ủng há»™ và quan tâm cao của các cÆ¡ quan của Việt Nam. Tháng 4/2006, Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho thành lập Nhóm công tác liên ngành do Bá»™ kế hoạch và Đầu tÆ° chủ trì vá»›i sá»± tham gia của các cÆ¡ quan của Chính phủ, các tổ chức LHQ và má»™t số nhà tài trợ để nghiên cứu, đề xuất kế hoạch cụ thể cho việc xây dá»±ng má»™t tổ chức LHQ thống nhất tại Việt Nam.

5. Nhóm công tác liên ngành đã xây dựng dự thảo "Những nguyên tắc, mục tiêu và công cụ thống nhất" để xây dựng "Một LHQ tại Việt Nam" trong đó nhấn mạnh "việc xây dựng một tổ chức LHQ thống nhất tại Việt Nam xuất phát từ nhu cầu tăng cường LHQ với tư cách là một đối tác có năng lực và hiệu quả với Chính phủ Việt Nam hỗ trợ quá trình phát triển quốc gia vì lợi ích của nhân dân Việt Nam".

6. Dự thảo đề xuất 7 mục tiêu thống nhất, trong đó có các mục tiêu quan trọng như:

- Thiết lập một tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam trên cơ sở thống nhất về tổ chức, ngân sách, chương trình và các biện pháp quản lý;
- Thiết lập một bộ máy quản lý thống nhất; xây dựng một chương trình và một ngân sách thống nhất; triển khai ngay một quy chế quản lý thống nhất và hoàn thiện quy chế này nếu có thể vào cuối năm 2007.
- Thống nhất các biện pháp quản lý nhằm đơn giản hoá công tác lập kế hoạch, báo cáo và đánh giá cũng như nâng cao trách nhiệm giải trình.
- Rà soát và hoàn thiện các văn bản pháp lý về mối quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam và các thành viên trong Nhóm các tổ chức phát triển của Liên hợp quốc có cơ quan đại diện tại Việt Nam, v.v.

7. Những mục tiêu trên được thể hiện thông qua 5 kết quả cụ thể cơ bản (5 trụ cột) sau đây:

- Một Kế hoạch chung (One Plan): về nguyên tắc sẽ là cơ sở hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc, thay thế các Khuôn khổ hợp tác về ODA giữa từng tổ chức Liên hợp quốc riêng lẻ với Việt Nam trước đây. Cụ thể, văn kiện Kế hoạch chung khi được phê duyệt sẽ thay thế các văn kiện Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình quốc gia (Country Program Action Plan) hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức: UNDP, UNICEF và UNFPA.

- Một ngân sách thống nhất (One Budget): gồm 2 hợp phần Khung ngân sách và Cơ chế tài trợ (dự kiến gọi là Quỹ phát triển chung của Liên hợp quốc tại Việt Nam).

- Một Hệ thống các quy chế quản lý thống nhất (One set of Management Practices): bao gồm:
 a) Quy chế quản lý chÆ°Æ¡ng trình chung (HPMG - Harmonized Project Management Guidelines) : Là hệ thống các quy chế, quy trình, thủ tục áp dụng trong quản lý chÆ°Æ¡ng trình, dá»± án do các tổ chức UNDP, UNICEF và UNFPA tài trợ, được xây dá»±ng trên cÆ¡ sở hài hòa vá»›i các quy chế hiện hành của Nhà nÆ°á»›c Việt Nam theo tinh thần Cam kết Hà Ná»™i về hiệu quả viện trợ (Hanoi Core Statement on Aid Effectiveness) và hài hòa giữa 3 tổ chức Liên hợp quốc vá»›i nhau. Việc xây dá»±ng bá»™ quy chế chung này đã được các cÆ¡ quan quản lý viện trợ của ta đề xuất triển khai trÆ°á»›c khi Sáng kiến Má»™t Liên hợp quốc được chính thức đề xÆ°á»›ng.

b) PhÆ°Æ¡ng thức chuyển phát tài trợ thống nhất (HACT - Harmonized Cash Transfer Modality):  Đây là quy định bắt buá»™c của các tổ chức thuá»™c hệ thống phát triển của Liên hợp quốc, trong đó có quy định phải tiến hành đánh giá vÄ© mô năng lá»±c quốc gia trong quản lý tài chính công, tiến hành đánh giá vi mô về năng lá»±c quản lý tài chính của các cÆ¡ quan tiếp nhận viện trợ nhằm tạo cÆ¡ sở tiến tá»›i thống nhất phÆ°Æ¡ng thức chung chuyển phát kinh phí viện trợ của các tổ chức Liên hợp quốc cho cùng má»™t cÆ¡ quan đối tác Việt Nam, đồng thời có các há»— trợ thiết thá»±c nhằm tăng cường năng lá»±c quản lý các chÆ°Æ¡ng trình, dá»± án do các tổ chức Liên hợp quốc tài trợ, đặc biệt chú trọng tá»›i năng lá»±c quản lý tài chính.

 - Má»™t Lãnh đạo chung (One Leader): việc hình thành bá»™ máy và cÆ¡ cấu tổ chức chung, trong đó có má»™t lãnh đạo chung của các tổ chức Liên hợp quốc (về cÆ¡ bản trao thêm quyền hạn cho Điều phối viên thường trú, hình thành chức danh Giám đốc quốc gia cho từng tổ chức Liên hợp quốc) Ä‘ang được các CÆ¡ quan TƯ của 3 tổ chức Liên hợp quốc xét duyệt.

- Má»™t trụ sở chung Liên hợp quốc (One UN House).

8. Sáng kiến Một Liên hợp quốc ở Việt Nam là sự tiếp nối của cả một quá trình cải cách việc quản lý, sử dụng và nâng cao tính hiệu quả của nguồn lực ODA, phản ánh sự chủ động, tính làm chủ của Chính phủ Việt Nam trong quá trình này. Đây là quá trình nhất quán xuyên suốt từ đầu của Chính phủ Việt Nam, kể cả từ lúc một số tổ chức Liên hợp quốc vì nhiều lý do khác nhau chưa thực sự mặn mà với sáng kiến này thì Chính phủ vẫn quyết tâm đẩy nhanh cải cách với mong muốn tăng cường hiệu quả các hoạt động phát triển cũng như các sứ mệnh của Liên hợp quốc tại Việt Nam và rộng hơn nữa là các hoạt động sử dụng nguồn ODA

9. Tiến trình “Má»™t Liên hợp quốc” ở Việt Nam là tiến trình mở và sẵn sàng đón nhận sá»± tham gia của các tổ chức khác của Liên hợp quốc.  Hiện tại chính thức có 6 tổ chức Liên hợp quốc Ä‘i đầu trong việc tham gia đầy đủ vào tất cả các mục tiêu trên là UNDP, UNFPA, UNICEF, UNV, UNAIDS, và UNIFEM. Má»™t số tổ chức khác tham gia có chọn lọc 5 trụ cá»™t/mục tiêu nói trên. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh sá»± tham gia của tất cả các tổ chức Liên hợp quốc và khuyến khích các tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc trao đổi vá»›i nhau và vá»›i các Quỹ, ChÆ°Æ¡ng trình Liên hợp quốc Ä‘ang tiến hành cải cách về ná»™i dung, cách thức, thời Ä‘iểm thích hợp để tham gia nếu họ tỏ ý muốn gia nhập “One UN”.Bản in


 
5